0

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży roślin, za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej B2B www.panekb2b.pl
2. Przedsiębiorcą prowadzącym internetową platformę sprzedażową B2B www.panekb2b.pl jest gospodarstwo ogrodnicze GOSPODARSTWO SPECJALISTYCZNE PANEK Dariusz Panek,
ul. Dąbrowskiej Marii 12, 05-800 Pruszków, NIP: 534-188-72-60, REGON 017294907.

II Definicje
Wszelkie wyrazy bez względu na to czy zostały napisane wielką czy małą literą, zdefiniowane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:
„Regulamin” – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
„Administrator” lub „PANEK” – właściciel e-sklepu – GOSPODARSTWO SPECJALISTYCZNE PANEK Dariusz Panek, ul. Dąbrowskiej Marii 12, 05-800 Pruszków, NIP: 534-188-72-60,
REGON 017294907.
„Sklep” – internetowa platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jego elementami, zarządzany przez Administratora.
„Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
“Użytkownik” – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu, przegląda jego zawartość.
„Kontrahent” – Przedsiębiorca, który zarejestrował się w Sklepie i uzyskał indywidualny kod login oraz hasło. Kontrahentem może być tylko przedsiębiorca, zarejestrowany w Polsce.
„Pracownik podstawowy” – pracownik Kontrahenta, odpowiedzialny za udostępnianie indywidualnego kodu login oraz hasła innym pracownikom Kontrahenta.
„Zamówienie” –oferta zakupu produktów prezentowanych w Sklepie ,złożona drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu.

III. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu
1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,
b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,
c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,
d) Opera w wersji nie starszej niż 12.11.
2. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy dokonać rejestracji w serwisie.
3. Kontrahenci już zarejestrowani w bazie Przedsiębiorców współpracujących z PANEK zobowiązani są pobrać oświadczenie o ochronie danych osobowych ze strony www.e-panek.pl i odesłać podpisany dokument (czytelny skan dokumentu) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@panekb2b.pl
4. Przedsiębiorcy dotychczas nie zarejestrowani w bazie PANEK zobowiązani są do oznaczenia odpowiednich klauzul o ochronie danych osobowych w procesie rejestracji.
5. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasło podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie PANEK szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
6. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.
7. PANEK zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie przestrzega Regulaminu.

IV. Towary i ceny
1. Witryna Sklepu przedstawia podstawową listę roślin, aktualnie dostępnych do sprzedaży wraz z precyzującymi je atrybutami. Lista produktów nie uwzględnia roślin, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych wymagań Kontrahenta.
2. Podane ceny towarów są cenami netto. Ceny nie uwzględniają indywidualnych rabatów Kontrahenta, jeśli takie zostały ustalone w trakcie współpracy.
3. Oferowane do sprzedaży produkty oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. PANEK zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych roślin, wycofania ich z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.
5. PANEK nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.

V. Zamówienia
1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.
2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.
3. Zamówienia mogą być przyjmowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do PANEK zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na stronie Sklepu, lub podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem PANEK.
5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. PANEK nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
6. Dostawy zamówionych roślin realizowane są według harmonogramu dostaw PANEK, jednakże czas oczekiwania nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych.
7. PANEK zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie PANEK, co może nastąpić w szczególności w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta, przekroczonej kwoty limitu kredytu lub braku limitu kredytu. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia.
8. Ilości zamawianych roślin muszą być zgodne z zasadami pakowania, tj. pełne półki.

VI. Dostawa i odbiór
1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
2. Dostawy mogą być realizowane przez firmy przewozowe wybrane przez PANEK w godzinach
od 8 do 18. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w podanych godzinach.
3. Koszty dostawy ponosi PANEK, chyba że w procesie składania zamówienia ustalono inaczej.
4. Minimum logistyczne każdej dostawy to 2 wózki CC.
5. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika, na fakturze VAT lub dokumencie WZ.
6. Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ PANEK oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania w momencie odbioru dostawy.
7. W przypadku niezgodności Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

VII. Płatności
1. Płatności są realizowana w następujących formach:
a) przedpłata,
b) wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),
c) przelew z terminem płatności (kredyt kupiecki)
2. Forma płatności jest ustalana na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji Kontrahenta w PANEK. W trakcie współpracy forma płatności może ulegać zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji PANEK.
3. Kontrahenci korzystający z limitu kredytowego mogą dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju są ustalane z Kontrahentem indywidualnie.
4. Kontrahenci nie korzystający z limitu kredytowego dokonują płatności w formie przedpłaty, lub gotówkowo w trakcie dostawy.
5. PANEK wystawia Kontrahentom faktury VAT za zakupione rośliny.
6. Faktury VAT wysyłane są razem z dostawą, mogą być również wysłane drogą elektroniczną lub listem pod wskazany do wysyłki adres.
7. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia PANEK do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

VIII. Reklamacje
1. Rośliny wadliwe lub uszkodzone należy zgłosić telefonicznie pod nr + 48 22 728 80 44 lub mailowo na adres zamowienia@panekb2b.pl.
2. Reklamowane rośliny należy sfotografować, a wykonany materiał zdjęciowy przekazać do PANEK w celu weryfikacji.
3. Reklamacje można składać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dostawy.
4. Rośliny, na które reklamacja została zaakceptowana przez PANEK:
a) podlegają utylizacji po stronie Kontrahenta
b) podlegają wymianie
c) zostają zwrócone na koszt PANEK
Forma zakończenia procesu reklamacji zostanie ustalona indywidualnie pomiędzy PANEK, a Kontrahentem.
5. W wyniku zaakceptowanej reklamacji PANEK zobowiązuje się do wystawienia korekty Faktury VAT.

IX. Ochrona tajemnicy handlowej
1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących PANEK, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.
2. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji Kontrahent jest zobowiązany poinformować PANEK o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.
3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.
4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku PANEK ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: zamowienia@b2b.pl. PANEK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Sklepu.
4. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności PANEK nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.
5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby PANEK .
6. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania ze Sklepu należy zgłaszać na adres mailowy: zamowienia@panekb2b.pl albo pod nr tel. tel. + 48 22 728 80 44